ویلیام شکسپیر[/b] همراه با متن انگلیسی. این بسته ، شامل: 15 جمله از جملات بسیار زیبا و آموزنده از ویلیام شکسپیر می باشد که خواندن این جملات زیبا را جهت بهره گیری در زندگی ، 100% به شما توصیه می کنیم.

pleasure of love lasts for a moment but pain of love lasts a lifetime

شیرینیه عشق یک لحظه(مدت کمی) باقی می ماند اما تلخیه عشق یک عمر باقی می ماند

To the world you are one person but to one person you are the world

برای دنیا فقط شما یک نفرید اما برای یک نفر(عاشق) یک دنیایید

Motivation is what get u started,Habit is what keeps u going

انگیزه برای شروع است وعادت برای ادامه

My Depression is so Deep,As Deep As A Sea,And I Am Drowning In It

افسردگیم عمیق است …به عمیقی یک دریا ودارم توش غرق میشم

Married men live longer than single men,but they are alot more willing to die

مردای متاهل بیشتر از مجردها عمر می کنند اما خیلی بیشتر خواهان مرگند

Sweet Dreams never Come true,That is why ther are sweet

رویا های شیرین حقیقت نمی یابند و به خاطر همین شیرینند

pain is such an uncomfortable feeling that even a tiny amount of it is enough to ruin every enjoyment

درد یک احساس ناخوشایندیست که حتی مقدار بسیار کمی از ان می تونه هر لذتی رو ازبین ببره

There is no coming consciousness without pain

هیچ هشیاری بدون درد نیست

life is the curse…sleep is the remission…death is the cure

زندگی یک نفرین(درد)است…خواب یک التیام(بهبود نسبی)است…مرگ درمان است

There is no sorrow worse than remembering happiness in the day of sorrow

هیچ غمی بدتر از به یاد اوردن شادی های (گذشته) در روز غم نیست

many people love in themselves what they hate in others

خیلی از مردم چیزی را در وجود خودشون دوست دارن که از وجود ان در دیگران متنفرند

pleasure of love lasts for a moment but pain of love lasts a lifetime

شیرینیه عشق یک لحظه(مدت کمی) باقی می ماند اما تلخیه عشق یک عمر باقی می ماند

To the world you are one person but to one person you are the world

برای دنیا فقط شما یک نفرید اما برای یک نفر(عاشق) یک دنیایید

Motivation is what get u started,Habit is what keeps u going

انگیزه برای شروع است وعادت برای ادامه

Three sentences for getting success

1-Know more than other

2-Work more than other

3-Expect less than other

WILLIAM SHEAKSPER

-سه جمله برای کسب موفقیت:

1-بیشتر از دیگران بدان.

2-بیشتر از دیگران کار کن.

3-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

( ویلیام شکسپیر )